Interpellation 2007/08:59 Försäljning av JAS Gripen till Thailand

De diskuterar vapenexporten av Gripenplan till Thailand i riksdagen. Sydsvenskan rapporterar att debatten var hård. Eftersom jag tycker det var en viktig debatt så lägger jag upp den här:

image64

Interpellation 2007/08:59

19 oktober

Försäljning av JAS Gripen till Thailand

av Hans Linde (v) till statsrådet Ewa Björling (m)

Thailand har beslutat att köpa sex JAS Gripenplan för 3,7 miljarder kronor. Försäljare är den svenska staten, via den svenska regeringen. Kampen har stått mellan Gripen, ryska Su-30 och USA:s F 16, men nu har alltså den thailändska militärdiktaturen bestämt sig för JAS Gripen. Enligt källor till Reuters beror valet delvis på att USA:s regering inte tillåter vapenexport till länder vars regeringar har avsatts i kupper. Detta hindrar dock inte regeringen Reinfeldt.

Trots att den svenska regeringen tidigare har fördömt militärkuppen försvarar statsministern nu försäljningen med att demokratin är på väg att återupprättas i Thailand. Han backas upp i denna ståndpunkt av såväl utrikesministern som handelsministern.

Till skillnad mot regeringen ser exempelvis inte Amnesty samma tendenser. Tvärtom menar man att det finns all anledning "att tvivla på att mänskliga rättigheter kommer att respekteras i Thailand". Enligt Amnesty kan man i dagens Thailand bland annat bestraffas med sex månaders fängelse om man håller ett möte med fler än fem deltagare. Militärregimen har vidare ombett tele- och kommunikationsministeriet att kontrollera och blockera information på Internet. Amnesty rapporterar också att flera personer, bland annat en minister, har häktats och andra har fått inskränkningar i sin rörelsefrihet.

Men Thailand är inte bara en militärdiktatur som lider brist på demokratiska och mänskliga rättigheter. Det pågår dessutom en inre väpnad konflikt i de södra delarna av landet. De plan som man nu står i begrepp att köpa av Sveriges regering kommer bland annat att användas för uppdrag i denna blodiga konflikt, något som den thailändska regimen själv har bekräftat. Tilläggas kan att Thailand, under militärdiktaturens regim, har gått igenom en 66-procentig ökning av militärens resurser.

Utöver bristen på mänskliga rättigheter och konflikten i den södra delen av landet befinner sig Thailand i en mycket instabil region där en allmän militär upprustning pågår; ett exempel på detta är de pågående stridigheterna i grannlandet Burma.

I Sverige har det sedan 2001 skett en tredubbling av den svenska vapenexporten. Bara under 2005 ökade exporten med 25 procent. En stor del av ökningen har sin grund i den USA-ledda invasionen i Irak ? ett krig som den dåvarande regeringen samtidigt pekade ut som ett brott mot folkrätten. Nu agerar alltså Sveriges regering än en gång mot de riktlinjer som finns vad gäller vapenexport till länder där interna väpnade konflikter pågår.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ewa Björling:

Vilka krav avser statsrådet att ställa på Thailand vad gäller demokratiska och mänskliga rättigheter i samband med försäljningen av JAS Gripen?

Avser statsrådet att införa någon form av reglering för svensk vapenexport till länder vars regeringar har avsatts i kupper, likt USA:s regering?

Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att tydliggöra det svenska regelverket avseende demokrati och mänskliga rättigheter inför kommande avtal om vapenexport?

Inkom: 2007-10-19 Sista svarsdatum: 2007-11-02

Kommentar: Klantigt av Hans Linde att ta upp att USA skulle ha någon typ av reglering av sin vapenexport till Thailand.


17 § Svar på interpellation 2007/08:59 om försäljning av JAS Gripen till Thailand


Anf. 112 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):

Fru talman! Hans Linde har frågat mig vilka krav jag avser att ställa på Thailand vad gäller demokratiska och mänskliga rättigheter i samband med försäljningen av JAS 39 Gripen. Vidare har han frågat om jag avser att införa någon form av reglering för svensk vapenexport till länder vars regeringar har avsatts i kupper samt vilka initiativ jag ämnar vidta för att tydliggöra det svenska regelverket avseende demokrati och mänskliga rättigheter inför kommande avtal om vapenexport.

Ansträngningar att exportera JAS 39 Gripen till Thailand inleddes redan i mitten av 1990-talet. Affärer av denna karaktär tar vanligtvis lång tid. FMV fick 2004 den dåvarande regeringens uppdrag att ta fram en offert och försöka förhandla fram ett kontrakt. En försäljning av stridsflygplan innebär ett åtagande som sträcker sig 30-40 år framåt.

Militärkuppen i Thailand i september förra året var ett allvarligt avsteg från landets konstitutionella och demokratiska väg. Två veckor efter kuppen tillsattes en civil interimsregering. Samtidigt trädde en temporär konstitution i kraft. Denna har under året reviderats och en ny konstitution godkändes i augusti i en folkomröstning. I enlighet med bestämmelser i denna har den thailändske kungen undertecknat nödvändiga bestämmelser för att allmänna val ska kunna hållas den 23 december 2007. Detta valdatum bekräftades vid det thailändska regeringssammanträdet den 16 oktober 2007. Valen är det avgörande steget för en återgång till fullt konstitutionellt styre. Processen för de fortsatta förhandlingarna är sådan att ett avtal kan komma att undertecknas först efter de allmänna valen. Ett avtal kommer att kräva regeringens godkännande.

Vad beträffar frågan om en eventuell försäljning av JAS 39 Gripen till Thailand vill jag framhålla att de kontakter som förekommit hittills har varit i ett inledande skede av processen. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, tar ställning till en uppgörelse först när ett kontraktsförslag väl föreligger. Ett sådant beslut kommer att fattas utifrån gällande regelverk för den här typen av affärer. Samtliga relevanta aspekter kommer då att beaktas.

Jag noterar i detta sammanhang att Vänsterpartiet inte drar sig för att sprida ogrundade rykten. Uppgiften att valet av JAS 39 Gripen skulle ha gjorts på grund av att regelverket i USA inte tillåter vapenexport till Thailand är inte korrekt. Jag har fått bekräftat att USA inte har något vapenembargo mot Thailand.

I samma anda drar Hans Linde en felaktig slutsats när det gäller utvecklingen av den svenska vapenexporten sedan 2001. Hans Linde påstår att det är USA:s militära operation i Irak som är orsaken till ökad svensk vapenexport. Jag förutsätter att Hans Linde känner till att EU:s medlemskrets under denna tid utökats från 15 till 27 länder. Därmed har kretsen av naturliga mottagarländer närmast fördubblats, vilket också är en viktig anledning till ökningen av krigsmaterielexporten på senare tid.

När det gäller Sverige föreligger ännu inget beslut om utförsel av Gripensystemet till Thailand. En eventuell export av ett större system som JAS 39 Gripen skiljer sig i ärendegången inte från andra utförselärenden som gäller krigsmateriel: Den ansvariga myndigheten, ISP, hanterar ärenden inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer.

Marknadsföring kräver inte något tillstånd från svenska myndigheter. Beslut i viktigare ärenden fattas efter hörande av Exportkontrollrådet, bestående av representanter från samtliga riksdagspartier.

Om ett enskilt ärende bedöms vara av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, ska ISP överlämna ärendet till regeringen för beslut. Så har inte skett i detta fall och jag är därför inte beredd att gå närmare in på detta enskilda ärende.

Beträffande Hans Lindes frågor om förtydligande av det svenska regelverket för krigsmaterielexport vill jag säga att det inom Regeringskansliet för närvarande pågår en översyn av förslaget till krigsmateriellag som lades fram i betänkandet SOU 2005:9. Först efter att beredningsprocessen är avslutad avser regeringen att återkomma till riksdagen med närmare besked och eventuella förslag.

Anf. 113 HANS LINDE (v):

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det är förhoppningsvis den första av många debatter med handelsministern i kammaren.

Jag måste erkänna att det svar jag har fått är både tunt och inte på något sätt tillfredsställande. Med tanke på statsrådets något raljanta ton tror jag att även statsrådet inser att argumenten i dag inte riktigt håller.

Vi har att diskutera ett eventuellt avtal om försäljning av JAS 39 Gripen-plan till Thailand. Det är högteknologisk krigsmateriel i mångmiljardklassen som säljs till ett land som i dag är en diktatur. Framtidsprognoserna för demokrati, mänskliga rättigheter och fred är på inget sätt rosaskimrande. Den centrala frågan är om det är rimligt att Sverige förhandlar om vapenexport med en diktatur där det förekommer omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och en intern väpnad konflikt.

För den som väljer att lyssna till andra källor än den thailändska diktaturen är det tydligt att det Thailand vi ser i dag på område efter område inte är ett land vi borde förhandla med om vapenaffärer, än mindre ingå avtal med.

För det första: Thailand är i dag en diktatur. Den regim som sitter i Bangkok är inte demokratiskt vald utan tillsatt genom en militärkupp. Grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel mötes- och yttrandefrihet, är begränsade. Jag observerar att statsrådet och regeringen avhåller sig från att använda begreppet diktatur om denna regim, men det kanske säger mer om den här regeringens näringspolitik än om situationen i Thailand.

För det andra: Thailand är i dag ett land där det förekommer omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Amnesty rapporterar om drygt 900 dödsdömda fångar, och nya dödsstraff utfärdas. Det finns rapporter om utomrättsliga avrättningar, systematisk diskriminering av etniska minoriteter och tortyr. Human Rights Watch rapporterar om omfattande självcensur inom medierna och trakasserier mot oppositionella webbsidor. I UD:s egen rapport talar man om uppgifter om summariska avrättningar, försvinnanden, tortyr och misshandel.

Men statsrådet valde att inte nämna ordet mänskliga rättigheter i sitt svar, trots att två av tre frågor i interpellationen faktiskt handlar om mänskliga rättigheter. Avsaknaden av svar från statsrådet på min fråga om man kommer att kräva förbättringar rörande mänskliga rättigheter kan inte tolkas på något annat sätt än att några sådana krav inte kommer att ställas.

För det tredje: Thailand är i dag ett land där det förekommer intern väpnad konflikt. 2 300 människor har dött i stridigheter sedan 2004. I konfliktens spår har omfattande övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter skett. I 35 provinser råder krigslagar. Sedan militärkuppen förra året har anslaget till militären ökat med 66 procent. Enligt Thailands flygvapenchef kommer eventuella JAS Gripen-plan att sättas in för uppgifter i södra Thailand - med andra ord det område där konflikten pågår i dag.

Det är i dag svårt att beskriva Thailand som något annat än ett land där det pågår inre väpnad konflikt. Det skulle vara intressant att höra från statsrådet i dag om statsrådet på något sätt kan garantera att JAS Gripen-plan inte kommer att sättas in i den väpnade konflikten i södra Thailand.

Det är tre stora och tunga frågor som hänger obesvarade över statsrådet. Är det rimligt att förhandla om vapenexport med en diktatur? Är det rimligt att exportera vapen till ett land där det förekommer omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna? Är det rimligt att exportera vapen till ett land där det pågår en inre väpnad konflikt?

Anf. 114 PETER RÅDBERG (mp):


Fru talman! Jag får tacka interpellanten Hans Linde för interpellationen. Jag tycker att den sätter fokus på Sverige som ett av världens ledande vapenexportländer.

Tidigare har JAS Gripen sålts endast till demokratiska stater. Den 17 oktober bekräftade militärdiktaturen Thailand ett köp av tolv JAS-plan för 7 miljarder kronor. Handelsministern säger att regeringen ? och även utrikesministern har sagt det ? inte har haft några formella kontakter med den thailändska regeringen vad gäller JAS-affären. Men den glädje som den svenska regeringen gav uttryck för när den thailändska regeringen sade ja till att köpa tolv JAS-plan från Sverige skickar fel signal till militärdiktaturen.

Det kändes overkligt när jag hörde utrikesminister Carl Bildt presentera JAS-affären på en presskonferens för ett tag sedan. Han fördömde inte militärdiktaturen med ett enda ord. Han nämnde heller inte med ett enda ord de brister på mänskliga rättigheter som finns i landet. Han sade heller inte med ett enda ord något om den konflikt som finns i södra Thailand som har krävt mer än 2 300 liv sedan januari 2004. Det är en konflikt där separatisterna i de muslimskt dominerade områdena nära Malaysia kämpar för en frigörelse från centralstyret i Bangkok. Det han lyfte upp var att Sverige var världsledande på att göra attackplan, att vi fick JAS-ordern i hård internationell kamp mellan Sverige, USA och Ryssland och att affären kommer att gynna den svenska sysselsättningen.

Handelsminister Ewa Björling nämnde heller inte med ett enda ord i sitt svar till Hans Linde det problem som Thailand står inför. Hon redovisade kliniskt att det är ISP som ansvarar för försäljningen, och hon skjuter därmed frågan ifrån sig.

Det känns lika overkligt att ta del av den beskrivningen av JAS-affären som Carl Bildts beskrivning. Det är helt uppenbart att JAS-affären strider mot de svenska reglerna om vapenexport. Det enda rimliga i en sådan situation är att man fryser alla tankar på vapenaffär så länge det råder konflikt i landet och så länge Thailand är en militärdiktatur. Att hänvisa till att det ska bli ett demokratiskt val den 23 december räcker inte.

När började den svenska regeringen att lyssna och lita på en militärdiktatur? Även om det hålls val den 23 december kvarstår konflikten i södra Thailand och de brott mot de mänskliga rättigheterna som sker över i stort sett hela landet.

Jag ser det som helt uteslutet att den här affären genomförs. Den svenska regeringen måste skicka en signal till Thailand och frysa alla tankar på JAS-affär så länge brotten mot de mänskliga rättigheterna och konflikten i södra Thailand fortsätter.

Jag vill att handelsministern utvecklar regeringens tankar om att sälja krigsvapen - i det här fallet JAS-plan - till Thailand när det råder osäkerhet om valet den 23 december, bristen på mänskliga rättigheter, som UD självt tar upp på sin hemsida, samt konflikten i södra Thailand. Jag hoppas att vi kan få svar på frågan.

Anf. 115 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):

Fru talman! Jag vill börja med att säga följande till Hans Linde. Hans Linde tyckte att mitt svar var otydligt. Där skiljer vi oss åt. Jag tycker att det var tydligt. Det var baserat på det regelverk som gäller i dag.

Låt oss först börja tala lite mer allmänt om mänskliga rättigheter. Det anges i riktlinjerna att tillstånd till utförsel av krigsmateriel eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel inte bör lämnas om det avser en stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. I den praxis som utvecklats i dag tolkas omfattande och grova kränkningar som sådana kränkningar som är systematiskt förekommande och är sanktionerade av statsmakten. Ovillkorliga hinder såsom FN- och EU-embargon omöjliggör export, inklusive följdleveranser till tidigare med vederbörliga tillstånd från ISP exporterad materiel.

Peter Rådberg talar om demokratikrav. I dag finns inte något demokratikriterium. Jag är inte beredd att föregripa den beredningsprocess som pågår i Regeringskansliet om en översyn av hela svenska regelverket för krigsmaterielexport. Däremot kan vi konstatera att något demokratikriterium inte förekommer i dag vare sig i den svenska lagstiftningen eller i EU:s uppförandekod till vapenexport.

ISP svarar för kontrollen, och FMV säljer. Det är viktigt att göra skillnad på det. Jag är minister för vapenexportkontroll, men jag främjar inte. Just detta att gå in på främjandefrågorna tillhör inte mitt område.

När det gäller Thailand generellt kan man säga att Sveriges relationer med Thailand genom åren har varit väldigt goda. Svenskt Näringsliv är sedan länge etablerat i Thailand, och samarbete har utvecklats på en rad andra områden. Vi ser också ett ökande antal svenskar som reser till Thailand på semester. Flera högnivåbesök har ägt rum under första hälften av 2000-talet. Olika former av kulturutbyte har också ägt rum. En gemensam aktionsplan antogs 2004 för att främja relationerna inom en rad olika sektorer.

Däremot avstår Sverige och EU sedan september 2006 från kontakter på ministernivå i avvaktan på återgång till demokrati. Det är också viktigt att förtydliga just detta om MR-situationen i Thailand: Regeringen följer noga utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Thailand och har tillsammans med övriga EU-medlemsstater tydligt markerat vår hållning vad beträffar nödvändigheten av en snar återgång till demokrati och full respekt för mänskliga rättigheter.

Vidare ser vi med stor oro på situationen i södra Thailand i dag och de våldsamheter som pågått sedan flera år i de södra provinserna. Men vi noterar också att nuvarande regering söker dialog för att en fredlig och långsiktig lösning ska komma till stånd.

Jag tror att vi alla tre kan vara överens om en sak, nämligen att vi alla hoppas att det blir val den 23 december 2007. Det är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning för en återgång till demokrati.

Anf. 116 HANS LINDE (v):

Fru talman! Statsrådet Ewa Björling företräder en regering som brukar prata om att man ska vara en röst för fred, frihet och försoning. Mänskliga rättigheter trodde inte jag var en frizon, utan att även handelspolitiken var ett av de politikområden som skulle genomsyras av just arbetet för mänskliga rättigheter och rättighetsperspektivet.

Då kvarstår frågan. Ewa Björling lyfter upp just det: Vi kan inte exportera vapen till länder där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Hur ser Ewa Björling på situationen i Thailand? Skulle Ewa Björling och den svenska regeringen i dagsläget beteckna Thailand som ett land där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter?

Utifrån de omfattande rapporter vi kan få från Amnesty International, Human Rights Watch och andra oberoende MR-organisationer tror jag att svaret skulle vara ganska uppenbart och tydligt, nämligen att det i dagsläget inte är möjligt att exportera vapen till just Thailand.

Regeringen har ett stort ansvar. Det kan inte Ewa Björling avsäga sig. Det är trots allt den svenska regeringen som offererat planen och följdleveranserna till den thailändska militären.

Jag märker i svaret att statsrådet hänvisar till utfästelser från diktaturen i Thailand. Det är klart att man får en väldigt positiv bild av läget om man bara väljer att lyssna på militärens hantlangare. Men om vi ska lära någonting av historien är det väl att vi inte alltid ska lita på just asiatiska militärdiktaturer. Det kommer nu ytterst oroväckande signaler från Thailand som gör att vi kanske inte ska sätta alltför stort hopp till diktaturen. Human Rights Watch beskriver till exempel Thailands valkommission som ett verktyg för militären, vilket sätter stora frågetecken runt hur fritt det planerade valet kommer att vara.

Frågorna till statsrådet kvarstår. Vad händer om valet inte genomförs den 23 december? Kommer man då att lägga den här affären i malpåse? Och vad händer om man genomför ett val men det inte uppfyller kraven på att vara ett fritt och rättvist val? Kommer affären då att avblåsas?

Det är visserligen helt sant, som statsrådet lyfter fram, att det i dag saknas ett demokratikriterium i svensk lagstiftning runt krigsmaterielexport. Det är någonting som bland annat vi från Vänsterpartiet eftersträvat och krävt i denna kammare, att vi skulle få ett tydligt demokratikriterium. Det skulle vara önskvärt att statsrådet kunde deklarera något slags viljeinriktning inför framtiden, om statsrådet och regeringen är beredda att stärka svensk vapenlagstiftning just när det gäller krav på demokrati och mänskliga rättigheter.

Som Peter Rådberg lyfte fram tidigare är det så när det gäller Thailand att även om demokratiska val skulle hållas den 23 december skulle flera av de omfattande fundamentala problemen kvarstå i Thailand. Val innebär inte per automatik att brotten mot de mänskliga rättigheterna upphör. Val innebär inte att oroligheterna i södra Thailand upphör. Val innebär inte att militärens starka grepp om det thailändska samhället kommer att minska.

Human Rights Watch menar att militären redan nu har försäkrat sig om att ha en stark ställning i Thailand även i framtiden och att den nya konstitution som har röstats igenom i Thailand kommer att innebära en betydligt svagare civil kontroll av armén. Med en så stark militärmakt, som tydligt visar sig brista i respekt för just mänskliga rättigheter och demokrati, finns det ju all anledning att oroa sig inför framtiden. Risken att militären även i framtiden blandar sig i Thailands politiska utveckling är mycket stor.

Trots de stora problem som finns i Thailand, som kommer att kvarstå efter ett val, är den här regeringen beredd att gå in och sluta ett avtal om högteknologisk krigsmaterielexport i mångmiljardklassen under 30-40 år i framtiden. Är detta att vara en röst för fred, frihet och försoning?

Anf. 117 PETER RÅDBERG (mp):


Fru talman! Handelsministern säger att ?vi baserar det på vårt regelverk?. Med andra ord: Jag tycker ingenting, utan jag följer bara regelverket. Det finns inget demokratikrav, säger handelsministern - underförstått att det här är helt okej.

Men tycker inte Ewa Björling någonting själv? Det är ju omfattande brott just mot de mänskliga rättigheterna. UD presenterar detta självt - det finns en hel rad med brott som begås i Thailand. Men du nämner inte detta med ett enda ord. Inte ett enda ord säger du om de brott mot mänskliga rättigheter som begås i Thailand.

Du kommer aldrig runt detta. Regeringen har i slutändan sitt huvudansvar. Du har huvudansvaret som handelsminister. Det är du som får sätta ned foten och säga åt vilket håll vi ska gå. Men du säger ingenting. Du lutar dig mot ISP och det regelverk som finns.

Du säger ändå på slutet: Jag hoppas att det blir val den 23 december. Men om det inte blir val, vad händer då? Som jag sade i mitt anförande: Även om det blir val kvarstår brotten mot de mänskliga rättigheterna. Problemen i södra Thailand finns kvar.

Kan du ge någon signal om åt vilket håll du skulle luta om det inte blir något val den 23 december? Men även om det blir ett val och de här oroligheterna finns kvar, vad tänker handelsministern göra då? Du kan väl ge en signal.

Anf. 118 ANDRE VICE TALMANNEN:

Jag vill erinra Peter Rådberg om att vi talar genom talmannen.

Anf. 119 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):


Fru talman! Jag uttryckte mig tydligt, tycker jag, vad gäller MR-situationen i Thailand. Jag kan bara upprepa det jag tidigare sade, att vi noga följer utvecklingen för mänskliga rättigheter i Thailand. Vi har tydligt markerat vår hållning vad beträffar nödvändigheten av en snar återgång till demokrati och full respekt för mänskliga rättigheter. Där tror jag att vi alla kan vara överens.

Det handlade också om att spekulera i om detta val inte sker, om det inte går framåt vad gäller mänskliga rättigheter, om inte valet i Thailand leder till ett civilt styre. Jag tycker inte att man ska gå ut och spekulera om det i dagsläget. Som jag sade i mitt interpellationssvar finns inte frågan för närvarande på regeringens bord. Regeringen kommer att ta ställning till ärendet då det överlämnas till regeringen för ett avgörande.

Samma sak gäller diskussionen om demokratikriterium. Ja, jag följer de regler som riksdagen har beslutat. Jag är inte beredd att föregripa den beredningsprocessen och diskutera om ett demokratikriterium ska ingå eller inte. I dag konstaterar vi att det inte ingår i svensk lagstiftning och inte ingår i EU:s uppförandekod för vapenexport. Innan vi har gjort färdigt den översynen i regeringen är jag inte beredd att stå här i talarstolen och diskutera den aspekten ytterligare.

Ja, jag har naturligtvis huvudansvaret, och jag kommer att ta ställning till frågan när den hamnar på mitt bord. Men vi är inte i det läget ännu.

Både Peter Rådberg och Hans Linde är inne på frågan hur vi skulle kunna förhandla med en militärdiktatur då det skulle vara en signal om att legitimera att man slipper undan mänskliga rättigheter.

Som jag sade i mitt svar innebär en försäljning av stridsflygplan ett åtagande som sträcker sig 30-40 år framåt i tiden. Det måste överleva många regeringsombildningar både i Sverige och i Thailand. Förhandlingen kommer att ta sin tid. Det är först när kontrakt föreligger som det blir aktuellt att ta ställning till exporttillstånd.

En bedömning av destinationslandets lämplighet som mottagare av krigsmateriel ska göras i anslutning till leveransdatum, det vill säga då materielen avses att tas i bruk. Det kan tidigast ske år 2010 eller 2011.

Anf. 120 HANS LINDE (v):

Fru talman! I den här debatten är det intressantaste egentligen inte det som sägs utan det som inte sägs. Vi får inga tydliga löften i dag om villkor på förbättring när det gäller mänskliga rättigheter. Vi får inga löften om att man från Sveriges sida kommer att ställa villkor om att de inre oroligheterna i södra Thailand får en fredlig lösning. Vi får inga löften om villkor om att demokratiska val ska genomföras.

Jag blir lite förvånad när statsrådet säger att vi inte ska spekulera om framtiden. Varför inte avvakta? Det är inte mer än lite drygt en månad till dess man säger att man ska genomföra demokratiska val i Thailand. Låt oss då avvakta den processen. Lägg avtalet på is och upphör med förhandlingarna! Vänta en månad, och om vi sedan får ett demokratiskt fritt val återupptar vi förhandlingarna. Jag tycker inte att det är ett märkligt krav att ställa. Jag förstår inte stressen från regeringen, att man måste skynda på med förhandlingarna och att man inte kan avvakta detta val som man sätter så stora förhoppningar till.

Jag förstår att statsrådet inte kan gå in och diskutera framtida eventuell lagtext. Det är utanför statsrådets kompetens. Men vi står ändå inför ett vägskäl när det gäller vapenexporten. Det visar den här frågan så tydligt. Är det näringspolitiken eller demokratin som ska vara vägledande när det gäller svensk vapenexport? Vi i Vänsterpartiet är tydliga. Vi vill ha tydliga krav på mänskliga rättigheter och ett tydligt kriterium för demokrati. I det avgörande vägskäl som vi står inför borde väl ändå statsrådet ha något slags åsikt? Det måste väl finnas någon övergripande viljeinriktning från regeringen?

Anf. 121 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):

Fru talman! Jag är ledsen om jag gör Hans Linde besviken när jag inte kan stå och lova några nya saker här i talarstolen. Men jag är inte beredd att gå i förväg när vi har en beredningsprocess som pågår i Regeringskansliet. Den dagen vi presenterar detta hoppas jag att vi kan stå här och debattera igen. Men i det här skedet kan jag inte göra det.

En del av de frågor som Hans Linde ställer riktar han till fel minister. Jag ansvarar för kontrollen, inte främjandet. FMV:s avtalsförhandlingar befinner sig i ett inledande skede, och processen är sådan att ett avtal, såsom jag har förstått det hela, kan komma att undertecknas först efter att man har hållit allmänna val.

Slutligen: I början tog Hans Linde upp sysselsättningsaspekten och frågan om sådana aspekter har betydelse när man vill få igenom den här typen av affärer. Generellt kan man säga att framgångar för svensk exportindustri är viktiga för Sveriges ekonomi, och de påverkar i sin tur sysselsättningen. I min ministerportfölj ligger ansvaret för kontrollen över försvarsmaterielexport. Enligt riktlinjerna för krigsmaterielexport i dag utgör sysselsättningen inget kriterium vid bedömning av utförselärenden.

Överläggningen var härmed avslutad.

Kommentar: Ibland diskuterar de riktigt bra i riksdagen. Noterar att Folkpartiet håller sig borta från diskussionen.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback